• Rosiczka

  Rosiczka - Mięsożerna roślina występuje w rezerwacie Doliny Żabnika.

 • Dziewiecsil

  Dziewięćsił - roślina chroniona występuje w rezerwacie Doliny Żabnika i okolicznych lasach.

 • Dudek

  Dudek (ptak pod ścisłą ochroną) - można spotkać w okolicy piaskowni

 • Piestrzenica

  Piestrzenica - grzyb śmiertelnie trujący podobny do Smardza. Można spotkać w Staromaszyńskich lasach.

 • Smardz

  Smardz - grzyb pod ścisłą ochroną. Można spotkać w Staromaszyńskich lasach.

 • Szkoła Podstawowa w Sierszy 1

  Stara Szkoła Podstawowa w Sierszy. Założona przez hr. Potocką w 1837r. 

 • Szkoła Podstawowa w Sierszy 2

  Stara Szkoła Podstawowa w Sierszy. Założona przez hr. Potocką w 1837r. 

 • Szkoła podstawowa w Sierszy

  Szkoła Podstawowa w Sierszy - czas obecny. Założona przez hr. Potocką w 1837r. 

 • Not

  Willa Not należała przed II wojną do Dyrektora śp. Kopalni Siersza, obecnie Dom Kultury

P R O T O K Ó Ł NR 11/2017 z DNIA 8 LISTOPADA 2017 R.

 

P R O T O K Ó Ł
NR 11/2017
Z ZEBRANIA CZŁONKÓW  RADY OSIEDLA SIERSZA
W DNIU 8 LISTOPADA 2017 R.

 

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Rady Osiedla Siersza wg. listy obecności stanowiącej załącznik nr 1, nr 2 do niniejszego protokołu. Zebranie prowadził  przewodniczący Rady Osiedla Siersza p. Marian Kokoszka wg. następującego porządku obrad:

I. Porządek obrad.

 • Zagajenie –  powitanie przybyłych 
 • Projekt nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 • Pisma – omówienie
 • „Mikołajki” 
 • Dyskusja
 • Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania
 • Zakończenie spotkania

 II. Przebieg zebrania.

 Posiedzenie Rady Osiedla Siersza rozpoczęło się od powitania przybyłych na posiedzenie RO mieszkańców Osiedla oraz przedstawienia porządku obrad , który w głosowaniu został jednogłośnie przyjęty.

 

W związku z projektem nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego całej gminy Trzebini . Przewodniczący RO p. Marian Kokoszka  omówił przygotowanie do spotkania z mieszkańcami naszego Osiedla w związku z odrzuceniem wniosków przez Burmistrza, a chodzi tu o 54 ha terenów leśnych o który ma się poszerzyć obszar wydobycia piasku co zagraża naturalnej strefie ochronnej dla ujęcia wód podziemnych „LECH”.  Na spotkanie z mieszkańcami został zaproszony zarówno Burmistrz jak i Starosta. 

W dalszej części spotkania Przewodniczący RO omówił korespondencje, która do RO dotarła .

Jednogłośnie  wydano zgodę  na dzierżawę 1 ha gruntu dla p. Dębskiej Edyty (11głosów). Nie budziła sprzeciwu prośba o wysypanie jednej wywrotki kamienia na drogę mieszkanki p. Firek. Studnia ul. Stojałowskiego i wyczyszczenie rowu odwadniającego ul. Stawowa oddalone w czasie do realizacji.

W czasie dyskusji omówiono postępy w przygotowaniach do imprezy „Mikołajkowej” dla naszych dzieci. Radna p. B. Dębiec myśląc  już o przyszłym roku zadała pytanie czy będziemy partycypować w imprezie „Piknik Sierszański 2018”.

 

Przyjęto jednogłośnie protokół z poprzedniego zebrania Rady Osiedla, który pocztą elektroniczną otrzymali wszyscy członkowie Rady.

 III.Wnioski/ Pisma

 • Spotkanie z mieszkańcami dot. planu zagospodarowania
 • „Mikołajki” 

 

Na tym zebranie zakończono.