P R O T O K Ó Ł NR 11/2017 z DNIA 8 LISTOPADA 2017 R.

 

P R O T O K Ó Ł
NR 11/2017
Z ZEBRANIA CZŁONKÓW  RADY OSIEDLA SIERSZA
W DNIU 8 LISTOPADA 2017 R.

 

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Rady Osiedla Siersza wg. listy obecności stanowiącej załącznik nr 1, nr 2 do niniejszego protokołu. Zebranie prowadził  przewodniczący Rady Osiedla Siersza p. Marian Kokoszka wg. następującego porządku obrad:

I. Porządek obrad.

  • Zagajenie –  powitanie przybyłych 
  • Projekt nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  • Pisma – omówienie
  • „Mikołajki” 
  • Dyskusja
  • Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania
  • Zakończenie spotkania

 II. Przebieg zebrania.

 Posiedzenie Rady Osiedla Siersza rozpoczęło się od powitania przybyłych na posiedzenie RO mieszkańców Osiedla oraz przedstawienia porządku obrad , który w głosowaniu został jednogłośnie przyjęty.

 

W związku z projektem nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego całej gminy Trzebini . Przewodniczący RO p. Marian Kokoszka  omówił przygotowanie do spotkania z mieszkańcami naszego Osiedla w związku z odrzuceniem wniosków przez Burmistrza, a chodzi tu o 54 ha terenów leśnych o który ma się poszerzyć obszar wydobycia piasku co zagraża naturalnej strefie ochronnej dla ujęcia wód podziemnych „LECH”.  Na spotkanie z mieszkańcami został zaproszony zarówno Burmistrz jak i Starosta. 

W dalszej części spotkania Przewodniczący RO omówił korespondencje, która do RO dotarła .

Jednogłośnie  wydano zgodę  na dzierżawę 1 ha gruntu dla p. Dębskiej Edyty (11głosów). Nie budziła sprzeciwu prośba o wysypanie jednej wywrotki kamienia na drogę mieszkanki p. Firek. Studnia ul. Stojałowskiego i wyczyszczenie rowu odwadniającego ul. Stawowa oddalone w czasie do realizacji.

W czasie dyskusji omówiono postępy w przygotowaniach do imprezy „Mikołajkowej” dla naszych dzieci. Radna p. B. Dębiec myśląc  już o przyszłym roku zadała pytanie czy będziemy partycypować w imprezie „Piknik Sierszański 2018”.

 

Przyjęto jednogłośnie protokół z poprzedniego zebrania Rady Osiedla, który pocztą elektroniczną otrzymali wszyscy członkowie Rady.

 III.Wnioski/ Pisma

  • Spotkanie z mieszkańcami dot. planu zagospodarowania
  • „Mikołajki” 

 

Na tym zebranie zakończono.