• Rosiczka

  Rosiczka - Mięsożerna roślina występuje w rezerwacie Doliny Żabnika.

 • Dziewiecsil

  Dziewięćsił - roślina chroniona występuje w rezerwacie Doliny Żabnika i okolicznych lasach.

 • Dudek

  Dudek (ptak pod ścisłą ochroną) - można spotkać w okolicy piaskowni

 • Piestrzenica

  Piestrzenica - grzyb śmiertelnie trujący podobny do Smardza. Można spotkać w Staromaszyńskich lasach.

 • Smardz

  Smardz - grzyb pod ścisłą ochroną. Można spotkać w Staromaszyńskich lasach.

 • Szkoła Podstawowa w Sierszy 1

  Stara Szkoła Podstawowa w Sierszy. Założona przez hr. Potocką w 1837r. 

 • Szkoła Podstawowa w Sierszy 2

  Stara Szkoła Podstawowa w Sierszy. Założona przez hr. Potocką w 1837r. 

 • Szkoła podstawowa w Sierszy

  Szkoła Podstawowa w Sierszy - czas obecny. Założona przez hr. Potocką w 1837r. 

 • Not

  Willa Not należała przed II wojną do Dyrektora śp. Kopalni Siersza, obecnie Dom Kultury

P R O T O K Ó Ł NR 07/2017 z DNIA 5 LIPCA 2017 R.

 

P R O T O K Ó Ł
NR 07/2017
Z ZEBRANIA CZŁONKÓW  RADY OSIEDLA SIERSZA
W DNIU 5 LIPCA 2017 R.

 

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Rady Osiedla Siersza wg. listy obecności stanowiącej załącznik nr 1, nr 2 do niniejszego protokołu. Zebranie prowadził przewodniczący Rady Osiedla Siersza p. Marian Kokoszka wg. następującego porządku obrad:

I. Porządek obrad.

 • Zagajenie –  powitanie przybyłych 
 • Wydanie opinii dot. dzierżawy działki nr 158/61
 • Podjęcie uchwały przeznaczającej środki finansowe na pomoc dydaktyczną (tablica multimedialna) dla uczniów kl. I SP nr 5; kwota – 5 600 zł
 • Podjęcia uchwały o przesunięciu środków „Tablica Góry Luszowskie” – 700 zł i „Sprzęt nagłaśniający” – 800 zł i przeznaczenie całej pozostającej w dyspozycji RO środków w wysokości 4 259 zł na remont świetlicy w SP nr 5
 • Pisma wychodzące dot. bieżących spraw osiedla Siersza
 • Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania
 • Dyskusja
 • Zakończenie spotkania

II. Przebieg zebrania.

 

Posiedzenie Rady Osiedla Siersza rozpoczęło się od wstąpienia Przewodniczącego RO, który zreferował ostatnią korespondencje, która do RO dotarła, jak zawsze na bieżąco członkowie Rady mieli możliwość zapoznać się z tym materiałem w poczcie internetowej.

Po tym wstępie członkowie Rady zaopiniowali pozytywnie prośbę o wydzierżawienie działki obr. Góry Luszowskie o nr geodezyjnym 158/61 z przeznaczeniem na uprawy ogrodniczo – sadownicze, a konkretnie hodowlę pszczół. Pismo nr GG.GGN.6845.154.2017 Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

W dalszej części rady Przewodniczący RO zaproponował uchwalenie kwoty 5 600 zł z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej nr 5 w Sierszy. 

Przystąpiono do głosowania  Uchwały nr 4/2017 

Za głosowało – 11 osób

Przeciw – 0 osób

Wstrzymało się – 0 osób

Uchwała została przyjęta. 

Przewodniczący Rady zaproponował przesunięcie środków finansowych (tablica Góry Luszowskie i sprzęt nagłośniający) na remont pomieszczeń naszej Szkoły. Z uwagi na brak innego źródła finansowania - malowanie pomieszczenia przeznaczonego na świetlicę dla uczniów Szkoły Podstawowej oraz pomieszczenia jednej klasy zebrani członkowie Rady przystąpili do głosowania uchwały przeznaczającej całą pozostającą w dyspozycji kwotę   4259 zł na cele remontowe Szkoły Podstawowej nr 5.

Przystąpiono do głosowania Uchwały nr 5/2017

Za głosowało – 11 osób

Przeciw – 0 osób

Wstrzymało się – 0 osób

Uchwała została przyjęta. 

Przyjęto jednogłośnie protokół z poprzedniego zebrania Rady Osiedla, który pocztą elektroniczną otrzymali wszyscy członkowie Rady.

W czasie dyskusji omówiliśmy stan przygotowań do Osiedlowej imprezy plenerowej oraz zostaliśmy zapoznani przez p. Barbarę Dębiec na jakie atrakcje nasi mieszkańcy mogą liczyć oraz o sponsorach, którzy zaangażowali się z naszego terenu. Okazuje się, że sponsorzy są bardzo ważni, bo kiedy kiesa Gminy pusta albo nie całkiem pełna i my chcąc aby nasza reaktywowana Szkoła Podstawowa godnie przyjęła naszych maluchów też musimy się sami zaangażować. 

III. Wnioski/ Pisma

 • Pismo do Starosty Powiatowego dot. uporządkowania działki nr 884/13 – ul. Niecała.
 • Pismo do Starosty Powiatowego dot. uporządkowania działki nr 158/43 – ul. Zielona.
 • Pismo do „Tauron Dystrybucja S.A.” dot. uporządkowania działki nr 158/43 – ul. Zielona.

 

Na tym zebranie zakończono.