• Rosiczka

  Rosiczka - Mięsożerna roślina występuje w rezerwacie Doliny Żabnika.

 • Dziewiecsil

  Dziewięćsił - roślina chroniona występuje w rezerwacie Doliny Żabnika i okolicznych lasach.

 • Dudek

  Dudek (ptak pod ścisłą ochroną) - można spotkać w okolicy piaskowni

 • Piestrzenica

  Piestrzenica - grzyb śmiertelnie trujący podobny do Smardza. Można spotkać w Staromaszyńskich lasach.

 • Smardz

  Smardz - grzyb pod ścisłą ochroną. Można spotkać w Staromaszyńskich lasach.

 • Szkoła Podstawowa w Sierszy 1

  Stara Szkoła Podstawowa w Sierszy. Założona przez hr. Potocką w 1837r. 

 • Szkoła Podstawowa w Sierszy 2

  Stara Szkoła Podstawowa w Sierszy. Założona przez hr. Potocką w 1837r. 

 • Szkoła podstawowa w Sierszy

  Szkoła Podstawowa w Sierszy - czas obecny. Założona przez hr. Potocką w 1837r. 

 • Not

  Willa Not należała przed II wojną do Dyrektora śp. Kopalni Siersza, obecnie Dom Kultury

P R O T O K Ó Ł NR 06/2017 z DNIA 7 CZERWCA 2017 R.

 

P R O T O K Ó Ł
NR 06/2017
Z ZEBRANIA CZŁONKÓW  RADY OSIEDLA SIERSZA
W DNIU 7 CZERWCA 2017 R.

 

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Rady Osiedla Siersza wg. listy obecności stanowiącej załącznik nr 1, nr 2 do niniejszego protokołu. Zebranie prowadził przewodniczący Rady Osiedla Siersza p. Marian Kokoszka wg. następującego porządku obrad:

I. Porządek obrad.

 • Zagajenie –  powitanie przybyłych 
 • Wystąpienie  zaproszonych gości -  Starosta Powiatu Chrzanowskiego p. Janusz Szczęśniak oraz Dyrektor PZD Chrzanów p. Grzegorz Żuradzki
 • Podjęcie uchwały przeznaczającej środki finansowe na odnowienie tablic informacyjnych naszego Osiedla
 • Odpowiedź  IPN  dot. ulicy 22 stycznia  
 • Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania
 • Dyskusja
 • Zakończenie spotkania

II. Przebieg zebrania.

Posiedzenie Rady Osiedla Siersza rozpoczęło się od wstąpienia Starosty Powiatu Chrzanowskiego p. Janusza Szczęśniaka, który na naszą prośbę przedstawił aktualną sytuację dotyczącą budynku Liceum na naszym Osiedlu.

Na obecną chwilę Stowarzyszenie „Kadet” będący dzierżawcą budynku nie wystąpił z pismem rozwiązującym umowę dzierżawy, ale jak wiemy wszyscy nowy rok szkolny mają rozpocząć w budynku Gimnazjum przy ul. Rybnej. 

Starosta. p. J. Szczęśniak zapoznał zebranych z postępami w poszukiwaniu nowego przeznaczenia budynku / dzierżawcy i tak Starostwo zwróciło się pismem do Gminy Trzebinia proponując budynek na cele statutowe gminy – gmina nie wyraziła zainteresowania, kolejnym pismem zwrócono się do Archiwum Państwowego w Krakowie – jest wstępne zainteresowanie budynkiem z przeznaczeniem na archiwum; kolejne pismo zostało wysłane do Biura ds. utworzenia Obrony Terytorialnej przy MON i tu mamy dobrą odpowiedź - Biuro Obrony Terytorialnej jest zainteresowane utworzeniem w naszym budynku Oddziału OT na poziomie Powiatu. Obecnie oczekujemy na rekonesans nieruchomości, która prawdopodobnie w najbliższych dniach się odbędzie. Kolejna propozycja jest od Przewodniczącej Chrzanowskiej Izby Gospodarczej z przeznaczeniem budynku na „Zakład opieki leczniczej dla osób dorosłych”, ale ta propozycja nie znalazła akceptacji wśród uczestników zebrania, a trzeba dodać że wśród gości naszej Rady było aż 13 mieszkańców, którzy wyrażali swoje opinie w wolnej dyskusji. Na koniec członek RO          p. Janusz Siemek zaproponował aby Starostwo Powiatowe zwróciło się jeszcze jednym pismem do Zakonu Jezuitów, którzy są znani z prowadzenia szkół i zaproponował nasz budynek. Starosta obiecał że zrobi to niezwłocznie.

Dyrektor PZD Chrzanów p. Grzegorz Żuradzki w swoim wystąpieniu poinformował nas  o planach budowy łącznika DK 94 z autostradą A4. Inicjatywą tego połączenia są powiaty krakowski, chrzanowski i olkuski oraz gminy Bukowno, Krzeszowice, Olkusz i Trzebinia, które wspólnie przygotowują dokumentację dla inwestycji. Dokumentacja dotyczy studium techniczno-środowiskowego dla połączenia autostrady A4 z DK94. W powstałym dokumencie określono i oceniono możliwe warianty przebiegu nowej drogi. Działania te mają na celu doprowadzenie do skomunikowania maksymalnie wielu terenów przemysłowych,      a przez to zapewnienie rozwoju gospodarczego w regionie.

Nowa droga łącząca DK94 z A4 przebiegać powinna przez strefy aktywności  gospodarczej. Powstało 5 wariantów - do dalszych prac pozostawiono tzw. wariant Węzeł Byczyna, Węzeł Rudno i Węzeł Balin, który z naszego punktu widzenia byłby dla nas bardzo interesujący. Przebiegał by od Luszowic – ul. 1 Maja - Leśniczówka – ul. Grunwaldzka (stadion) – Elektrownia Siersza – północny kierunek Bolesław – Olkusz. Niestety na tym etapie są to rozwiązania bardziej ideowe. Mieszkańcy Osiedla Siersza powinni nawiązać współpracę z Radami Osiedli przez, które nowa droga miałaby przebiegać, aby wykorzystać nasze usytuowanie i podjąć współpracę zarówno z władzami powiatu jak i z projektantami, gdyż im więcej dróg tym lepiej rozwija się region. Taka inwestycja, która i tak jest czasowo odległa może się drugi raz na naszym terenie nie pojawić. Do tej pory nikt z UG Trzebinia nie informował mieszkańców o planach powstania łącznika.

Korzystając z obecności p. Żuradzkiego mieszkańcy dopytywali o tablice informacyjne na wlotach do Osiedla, brak znaku ograniczenia prędkości na ul. Chrzanowskiej który, został zniszczony - sprawy te są w realizacji i w najbliższych dniach zostaną rozwiązane. Dyrektor PZD dziękował mieszkańcom za informacje dot. uszkodzenia dróg i chodników.

W dalszej części rady Przewodniczący RO zaproponował uchwalenie kwoty 300 zł           z przeznaczeniem na odnowienie elementów metalowych tablic informacyjnych na terenie Osiedla Siersza jest ich 13. Kwota ta powinna pokryć koszty materiałów lakierniczych i pomocniczych do wykonania zadania. 

Przystąpiono do głosowania  Uchwały nr 3/2017 

Za głosowało – 10 osób

Przeciw – 0 osób

Wstrzymało się – 0 osób

Uchwała została przyjęta. 

Przewodniczący zapoznał zebranych z pismem IPN z dn. 25.04.2017 r. w którym jesteśmy poproszeni o przyjęcie Uchwały o nadanie nazwy rozszerzonej ul. 22 stycznia 1863 r. która w takim kształcie spełniać będzie ważną funkcję edukacyjną. W związku z tym Przewodniczący wyznaczył zebranie wspólnoty (mieszkańców ul. 22 stycznia) na dzień 14 czerwca br.

Na koniec poruszono temat ostatnio głośny  zarówno w prasie jak i telewizji (Polsat) czyli wyjazd dzieci na „Zieloną szkołę” z wyjazdu skorzystało ok. 300 dzieci.  Członek Rady Osiedla  p. Jacek Kurek podjął się przygotować pismo do Urzędu Gminy, w którym zajmiemy stanowisko w tej sprawie.

Zastępca przewodniczącego RO p. Szyguła zreferował odpowiedź z MEN w sprawie utworzenia klasy III w Szkole Podstawowej nr 5 w roku szk. 2017/2018. Reasumując jest taka możliwość, brak tylko empatii ze strony zastępcy burmistrza Trzebini p. J. Okoczuka, ponieważ to on jest władny podjąć decyzje. Społeczny Komitet Poparcia dla SP nr 5 będzie w dalszym ciągu czynił starania w tym temacie.

Poddano również pod głosowanie treść protokołu nr 05/2017, który był wysłany członkom Rady drogą elektroniczną, nie było więc potrzeby jego odczytywania. Jednogłośnie został przyjęty.                                                  

III. Wnioski/ Pisma

 • Pismo do Urzędu Gminy w sprawie „Zielonej szkoły”
 • Przekazać informacje Radnej p. B. Dębiec dot. oświetlenia ul. Młyńskiej
 • Zwołać zebranie mieszkańców ul. 22 stycznia na dzień 14 czerwca 2017 r.

 

Na tym zebranie zakończono.