• Rosiczka

  Rosiczka - Mięsożerna roślina występuje w rezerwacie Doliny Żabnika.

 • Dziewiecsil

  Dziewięćsił - roślina chroniona występuje w rezerwacie Doliny Żabnika i okolicznych lasach.

 • Dudek

  Dudek (ptak pod ścisłą ochroną) - można spotkać w okolicy piaskowni

 • Piestrzenica

  Piestrzenica - grzyb śmiertelnie trujący podobny do Smardza. Można spotkać w Staromaszyńskich lasach.

 • Smardz

  Smardz - grzyb pod ścisłą ochroną. Można spotkać w Staromaszyńskich lasach.

 • Szkoła Podstawowa w Sierszy 1

  Stara Szkoła Podstawowa w Sierszy. Założona przez hr. Potocką w 1837r. 

 • Szkoła Podstawowa w Sierszy 2

  Stara Szkoła Podstawowa w Sierszy. Założona przez hr. Potocką w 1837r. 

 • Szkoła podstawowa w Sierszy

  Szkoła Podstawowa w Sierszy - czas obecny. Założona przez hr. Potocką w 1837r. 

 • Not

  Willa Not należała przed II wojną do Dyrektora śp. Kopalni Siersza, obecnie Dom Kultury

P R O T O K Ó Ł NR 05/2017 z DNIA 10 MAJA 2017 R.

 

P R O T O K Ó Ł
NR 05/2017
Z ZEBRANIA CZŁONKÓW  RADY OSIEDLA SIERSZA
W DNIU 10 MAJA 2017 R.

 

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Rady Osiedla Siersza wg. listy obecności stanowiącej załącznik nr 1, nr 2 do niniejszego protokołu. Zebranie prowadził przewodniczący Rady Osiedla Siersza p. Marian Kokoszka wg. następującego porządku obrad:

 

I. Porządek obrad.

 • Zagajenie –  powitanie przybyłych. 
 • Wystąpienie  gościa – dzielnicowy  asp. szt. Dariusz Szkodziński.
 • Opinia w sprawie nadajnika PLAY.
 • Remont ul. Jodłowej – wystąpienie mieszkańców.
 • Korekta kwot na zadania budżetowe (skwer, ławki, kosze na śmieci).
 • Losy budynku ul. Wąska 5 -  nowe informacje. 
 • Zapoznanie się z pismami przychodzącymi.
 • Propozycje pism do Urzędu w ważnych kwestiach mieszkańców.
 • Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
 • Dyskusja.
 • Zakończenie spotkania.

 

II. Przebieg zebrania.

Posiedzenie Rady osiedla Siersza rozpoczęło się od wstąpienia naszego dzielnicowego    p. Dariusza Szkodzińskiego, który dziękując za zaproszenie opowiedział o swojej pracy na rzecz mieszkańców swojego rewiru. Do jego zadań należy dbałość o poprawę bezpieczeństwa mieszkańców, do niego każdy może się zwrócić z prośbą o pomoc i poradę prawną, przekazać informacje dot. bezpieczeństwa. Ważne jest zatem, aby każdy wiedział jak ze swoim dzielnicowym, szybko i łatwo się skontaktować, znał jego numer telefonu, a jego służbowa „rozpoznawalność” była znaczna. Dzielnicowy to ogniwo łączące Policję ze społeczeństwem, wykonuje codzienną, żmudną pracę. Nasz dzielnicowy zna problemy lokalnej społeczności, zapobiega niebezpieczeństwom. Należy podkreślić, że sytuacja bezpieczeństwa na naszym osiedlu uległa poprawie w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Przyniosły skutek programy priorytetowe; chodzi tu zwłaszcza o przystanek jak i okolice sklepu przy ul. Chrzanowskiej, częste patrole uspokoiły sytuacje, które jeszcze w ubiegłym roku miały tam miejsce. W dalszym ciągu okolica ta jest pod stałym nadzorem, prowadzone są działania prewencyjne mające na celu wyeliminowanie sytuacji uciążliwych dla mieszkańców m.in. zwraca się w tym miejscu uwagę na złe parkowanie samochodów przy sklepie. Działają tam funkcjonariusze z  Ruchu Drogowego, a właściciel sklepu p. Baran sam musi zwracać uwagę na sposób parkowania samochodów dostawczych.

Dzielnicowy wspomniał o działającym programie uruchomionym na stronie Komendy Policji „Punkty krytyczne”; dzięki tej mobilnej aplikacji mieszkańcy mogą w każdej chwili zgłaszać miejsca niebezpieczne - reakcja będzie zawsze. Zauważa się w ostatnim okresie spadek interwencji w bloku rotacyjnym, ale na terenie osiedla, przybyło „niebieskich kart” co też ma swoje dobre strony, bo świadczy o większej wrażliwości na łamanie prawa w rodzinach, zwłaszcza tam gdzie są małe dzieci. Co miesiąc powstaje aktualna analiza potrzeb w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców na podstawie tych analiz, wzmacniane są patrole policyjne, również w nieoznakowanych radiowozach. Dzielnicowy ma pod swoją pieką ponad 5000 mieszkańców, w naszym rejonie pracuje długo, zna mieszkańców i prawidłowo ocenia ich potrzeby. Otrzymaliśmy również informacje o tzw. kryminalnych zajściach na naszym terenie - od początku roku  było ok. 3. Musimy być również czujni w sytuacjach znanych w całym kraju, chodzi tu o przestępstwa „na wnuczka”, „ na kominiarza’”, musimy informować zwłaszcza starszych mieszkańców, nie wpuszczać do domu osób obcych. Pomocnym jest monitoring dobrej jakości na budynku OSP i przy Euro Sklepie szkoda tylko, że nie mamy możliwości ciągłego obserwowania pracy kamer z centrum dowodzenia Komendy Policji. Członkowie rady wyrazili nadzieje, że takie centrum w pełni profesjonalne Komenda w najbliższej przyszłości będzie posiadać wzorem innych miast. Dzielnicowy opowiedział o kontaktach ze szkołami i przedszkolami naszego osiedla oraz o pracy związanej z zabezpieczeniem imprez masowych. Obecnie realizowany jest program „Dzielnicowy bliżej nas” Rada osiedla zaproponowała, aby w naszej gablocie ogłoszeń umieścić zdjęcie dzielnicowego wraz z nr kontaktowym, aby były to informacje zawsze dostępne dla mieszkańców . 

Kolejnym tematem była sytuacja mieszkańców ul. Jodłowej, którzy osobiście przybyli na nasze posiedzenie skarżąc się na opieszałość Gminy w bardzo prozaicznej acz uciążliwej sytuacji, kiedy to trzeba brnąć w błocie aby dotrzeć do centrum. Okazało się, że mieszkańcy rozmawiali zarówno z Radnymi naszego osiedla jak i p. wice Burmistrz, zwrócili się też z prośbą na piśmie do Gminy o remont ul. Jodłowej, do tej pory były tylko obietnice, ciągle brak realizacji aż wreszcie otrzymali odpowiedź na piśmie, że Gmina nie może nic zrobić bo nie jest uregulowana sytuacja prawna ulicy. Oczywiście jest to połowiczna prawda, 1/3 drogi jest gminna i to właśnie ona stwarza najwięcej trudności mieszkańcom, przecież wystarczy przywieźć tłuczeń i rozsypać go zasypując dziury, niwelując błoto. 

Taki sposób odpowiedzi i nam członkom Rady Osiedla Siersza jest dobrze znany. Większość odpowiedzi na nasze prośby dotyczące poprawy życia mieszkańców kończą się   w tym samym stylu: ”.. to nie nasz teren, przekazaliśmy sprawę do właściwej jednostki, termin realizacji za rok, za dwa lata, obecnie gmina nie posiada środków finansowych itp…”. Ten temat bardzo poruszył zebranych, bo ogólna niemoc jest wszech obecna i już mocno nas degustuje. Jako najniższa jednostka w hierarchii samorządu terytorialnego występujemy zawsze w społecznym interesie lokalnej społeczności, działamy społecznie, bezpłatnie            i bezinteresownie, jesteśmy pomysłodawcami różnego typu inicjatyw. My lubimy kiedy okolica pięknieje a nasze miasto się rozwija - to jest naszym celem. Brak właściwej odpowiedzi na nasze starania powodują, że coraz częściej zastanawiamy się nad celowością powoływania Rad Osiedla, które „nic nie mogą”. 

W dalszej części zebrania powróciliśmy do tematu odwodnienia i braku zgody niektórych właścicieli nieruchomości na wejście inwestora na prywatne posesje. I w tym miejscu zainteresowani właściciele działek osobiście przedstawili jaki jest problem, że to nie jest brak zgody z jakiegoś wymyślonego powodu, ale do takich zachowań zmusiło ich prawo. Starostwo zmieniając nr działek nie dopełniło dalszej części tego działania, czyli nie skorygowano wpisów w Księgach Wieczystych, i jak można podpisywać dokumenty jeżeli nr działek się różnią? Inny właściciel prosił o pisemne zapewnienie, że po zakończonej inwestycji działka zostanie przywrócona do poprzedniego stanu, co wydaje się z naszego punktu widzenia oczywiste. Liczymy, że sprawy te zostaną już niedługo załatwione pomyślnie dla zainteresowanych stron.

Ustalono również, że wyrażamy zgodę na zainstalowaniem nadajnika PLAY na budynku LO w Sierszy, co zostało poprzedzone głosowaniem, wszyscy obecni byli za. Musimy zadbać aby kwota, która będzie co miesiąc wpływać na konto Starostwa Powiatowego jako właściciela budynku była w całości przekazywana na remonty budynku.

Bardzo duże poruszenie wywołały informacje, które kolejny raz do nas docierają w związku z planowanym remontem i docelowo przeznaczeniem prywatnego budynku przy ul Wąskiej 5 na cele mieszkań socjalnych miasta Trzebini. Temat ten jest nam znany przynajmniej od ponad roku, nasza dyskusja kolejny raz potwierdziła stanowisko mieszkańców, którzy za naszym pośrednictwem i za pośrednictwem Radnych Osiedla kategorycznie sprzeciwiają się przeznaczeniu tego budynku, który jest własnością prywatną na cele socjalne. Wielokrotnie zwracaliśmy uwagę, na zawiłość tej inwestycji wprost nasuwają się skojarzenia, które nijak mają się do art.24 ust.1 u.prac. sam., należy do nich :

 • dbałość o wykonywanie zadań publicznych
 • dbałość o środki publiczne
 • uwzględnienie interesów obywateli.

Należy przypomnieć, że burmistrz otrzymał „legitymację” do sprawowania funkcji od mieszkańców co oznacza, że został zarazem bezpośrednim adresatem oczekiwań wyborców. To burmistrz wykonuje uchwały rady gminy i radzie gminy podlega, która stanowi także o kierunkach oraz decyduje w strategicznych kwestiach majątkowych gminy. Działalność burmistrza kontroluje rada gminy zgodnie z ustawą z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz.U.z2000r nr 142, poz.1591 z późn. zm.

Administracja samorządowa powinna w ramach Kodeksu Etycznego dokładać wszelkich starań, aby jego postepowanie było jawne, zrozumiałe i wolne od podejrzeń o jakąkolwiek formę interesowności czy też korupcji. Nie dopuszcza się podejrzeń o związek między interesem publicznym i prywatnym, wystrzega się promowania jakichkolwiek grup interesu.

W czasie gorącej dyskusji używaliśmy w/w argumentów mając również wiedzę, że nie jest to nasze ostatnie zdanie i jeżeli sprawy nabiorą dalszego biegu to mamy jeszcze kilka możliwości, które mogą wpłynąć na zmianę decyzji na każdym jej etapie.

Dokonaliśmy również korekty kwoty  na zadania budżetowe i tak przeznaczono kwotę 1550 zł na zakup ławek i koszy na śmieci.

Przystąpiono do głosowania  Uchwały nr 2/2017 

Za głosowało 10

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Uchwała została przyjęta. 

Na koniec pokrótce omówiono otrzymane pisma, wszyscy członkowie mogli się z nimi zapoznać już wcześniej poprzez pocztę internetową. Dodatkowo uznaliśmy, że celowym jest zamieszczać te pisma również w gablocie Rady Osiedla, bo bardzo dużo mieszkańców czyta zamieszczane tam informacje, a od tej pory ich wiedza na temat naszych działań będzie większa i pełniejsza.

Poddano również pod głosowanie treść  protokołu nr 04/2017, który był wysłany członkom Rady drogą elektroniczną, nie było więc potrzeby jego odczytywania. Jednogłośnie został przyjęty.

III. Wnioski/ Pisma

 • Pismo dot. konsultacji z mieszkańcami w sprawie instalacji radiokomunikacyjnej P4;
 • Pismo dot. budynku ul. Wąska 5.

 

Na tym zebranie zakończono.