• Rosiczka

  Rosiczka - Mięsożerna roślina występuje w rezerwacie Doliny Żabnika.

 • Dziewiecsil

  Dziewięćsił - roślina chroniona występuje w rezerwacie Doliny Żabnika i okolicznych lasach.

 • Dudek

  Dudek (ptak pod ścisłą ochroną) - można spotkać w okolicy piaskowni

 • Piestrzenica

  Piestrzenica - grzyb śmiertelnie trujący podobny do Smardza. Można spotkać w Staromaszyńskich lasach.

 • Smardz

  Smardz - grzyb pod ścisłą ochroną. Można spotkać w Staromaszyńskich lasach.

 • Szkoła Podstawowa w Sierszy 1

  Stara Szkoła Podstawowa w Sierszy. Założona przez hr. Potocką w 1837r. 

 • Szkoła Podstawowa w Sierszy 2

  Stara Szkoła Podstawowa w Sierszy. Założona przez hr. Potocką w 1837r. 

 • Szkoła podstawowa w Sierszy

  Szkoła Podstawowa w Sierszy - czas obecny. Założona przez hr. Potocką w 1837r. 

 • Not

  Willa Not należała przed II wojną do Dyrektora śp. Kopalni Siersza, obecnie Dom Kultury

P R O T O K Ó Ł NR 04/2017 z DNIA 5 KWIETNIA 2017 R.

 

P R O T O K Ó Ł
NR 04/2017
Z ZEBRANIA CZŁONKÓW  RADY OSIEDLA SIERSZA
W DNIU 5 KWIETNIA 2017 R.

 

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Rady Osiedla Siersza wg. listy obecności stanowiącej załącznik nr 1, nr 2 do niniejszego protokołu. Zebranie prowadził przewodniczący Rady Osiedla Siersza p. Marian Kokoszka wg. następującego porządku obrad:

 

I. Porządek obrad.

 • Zagajenie –  powitanie przybyłych. 
 • Wystąpienie  gościa.
 • Plan finansowy Rady Osiedla Siersza na 2017 rok.  
 • Zapoznanie się z pismami przychodzącymi.
 • Wyznaczenie terminu spotkania z mieszkańcami dot. zmiany nazw ulic oraz ustawienia nadajnika PLAY na dachu budynku LO.
 • Propozycje pism do Urzędu w ważnych kwestiach mieszkańców.
 • Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
 • Dyskusja.
 • Zakończenie spotkania.

 

II. Przebieg zebrania.

Posiedzenie Rady osiedla Siersza poświęcone jest uchwaleniu planu finansowego Rady Osiedla Siersza na 2017 rok. Na poprzednim posiedzeniu podejmowaliśmy wstępne dyskusje w tej sprawie ogólny plan był członkom Rady znany. Jako gość posiedzenia wystąpiła Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 3, która osobiście  chciała poprosić o środki finansowe na konkurs organizowany przez Przedszkole w temacie kultury i zwyczajów Wielkanocnych, członkowie Rady zadali kilka pytań pani dyrektor; czy przedszkole bez pomocy np. Rady Osiedla i innych sponsorów są w stanie organizować konkursy i imprezy dla dzieci, w jaki sposób pozyskuje brakujące środki finansowe, ile dzieci uczęszcza do przedszkola i jak bilansują się koszty utrzymania przedszkola w kontekście subwencji na jedno dziecko. 

Z uwagi na to, że Radni Osiedla biorą pod uwagę wspieranie pomocy dzieciom osiedla „Siersza” osobista prośba p. Dyrektor została poparta. Po tym wstępie niejako automatycznie przystąpiono do głosowań nad poszczególnymi kwotami  budżetu. 

 • Konkurs kultury i zwyczajów wielkanocnych (Przedsz. Sam. nr 3) –  500,00 zł;
 • Konkurs kultury i edukacji (Gimnazjum nr 2) –  500,00 zł;
 • Konkurs wiedzy historycznej o OSP w Sierszy – 500,00 zł;   
 • Organizacja spotkania mikołajkowego -  2000 zł;
 • Sprzęt nagłaśniający –  800 zł;
 • Środki biurowe –  600 zł;
 • Opłata za utrzymanie strony internetowej + domena + hosting – 1000 zł;
 • Ukończenie skweru przy zbiegu ul. Grunwaldzkiej i Zwycięstwa oraz wymiana ławek na placu zabaw ul. Robotnicza, kosz na śmieci – 6 200 zł ;
 • Zakup i montaż tablicy historycznej Góry Luszowskie – 700,00 zł;
 • Rezerwa budżetowa  do rozdysponowania w późniejszym czasie – 10 209 zł.

Każdy w/w punkt był przegłosowywany oddzielnie. W związku z powyższym uznaliśmy, że przyjmujemy jedną uchwałę budżetową z głosowanymi punktami.

Przystąpiliśmy do głosowania Uchwały nr 1/2017.

Za głosowało - 12 osób

Przeciw -0

Wstrzymało się od głosu – 0

Uchwała została przyjęta.

W dalszej części spotkania omówiono sprawy, do  niektórych  musimy powrócić  po paru miesiącach  i tak:  oświetlenie ul. Chrobrego, remont Willi NOT, remont pomnika, plac zabaw ul. Ogrodowa; z nowych tematów doszły nam dzikie wysypiska śmieci i  remont ławki ul. 1 Maja. 

Zaplanowano spotkanie mieszkańców Osiedla Siersza w związku z decyzjami, które musimy podjąć – dekomunizacja nazw ulic i drugi temat ustawienie masztu Play na budynku LO w Sierszy termin spotkania ustalono na 12 kwietnia br. 

Przewodniczący RO zrelacjonował przebieg spotkania z Zarządem Starostwa Powiatowego w temacie  remontu  oraz zagospodarowania  w późniejszym terminie budynku LO. Remont może rozpocząć się jeszcze w tym roku po uruchomieniu nadwyżki finansowej oczywiście będą to najbardziej pilne działania. W momencie kiedy Stow. „Kadet” otrzyma decyzje o zmianie lokalizacji swojego LO w pomieszczeniach budynku może być umiejscowione archiwum Starostwa i być może Sądu; o innych możliwościach wykorzystania budynku będziemy jako Rada informowani i decyzje będą z nami uzgadniane. 

 

Na koniec przyjęto treść protokołu nr 03/2017, który  był wysłany członkom Rady drogą elektroniczną nie było więc potrzeby jego odczytywania. Jednogłośnie został przyjęty.

III. Wnioski/ Pisma

 • Pismo z zapytaniem kiedy rozpoczną się prace remontowe Willi Not w ramach odszkodowania, które wpłynęło na konto Gminy Trzebina w grudniu 2015 roku;
 • Pismo z prośbą o wycięcie drzew wzdłuż chodnika prowadzącego do pomnika „Bojownikom za Wolność”;
 • Pismo  z zapytaniem o termin rozpoczęcia prac - plac zabaw Ogrodowa;  
 • Pismo o uporządkowanie terenu przy ul. 22 Stycznia (teren byłego szybu „Wanda”);
 • Pismo dot. usunięcia dzikiego wysypiska na terenie leśnym ul. Dębowa zjazd z ul. Chrzanowskiej;
 • Pismo dot.  likwidacji wysypiska śmieci na terenie parkingu przy stadionie „Siersza”;
 • Pismo dot. likwidacji dzikiego wysypiska przy ul. Szczakowskiej;
 • Pismo dot. remontu ławki ul. 1 Maja (Góry Luszowskie).

 

Na tym zebranie zakończono.