• Rosiczka

  Rosiczka - Mięsożerna roślina występuje w rezerwacie Doliny Żabnika.

 • Dziewiecsil

  Dziewięćsił - roślina chroniona występuje w rezerwacie Doliny Żabnika i okolicznych lasach.

 • Dudek

  Dudek (ptak pod ścisłą ochroną) - można spotkać w okolicy piaskowni

 • Piestrzenica

  Piestrzenica - grzyb śmiertelnie trujący podobny do Smardza. Można spotkać w Staromaszyńskich lasach.

 • Smardz

  Smardz - grzyb pod ścisłą ochroną. Można spotkać w Staromaszyńskich lasach.

 • Szkoła Podstawowa w Sierszy 1

  Stara Szkoła Podstawowa w Sierszy. Założona przez hr. Potocką w 1837r. 

 • Szkoła Podstawowa w Sierszy 2

  Stara Szkoła Podstawowa w Sierszy. Założona przez hr. Potocką w 1837r. 

 • Szkoła podstawowa w Sierszy

  Szkoła Podstawowa w Sierszy - czas obecny. Założona przez hr. Potocką w 1837r. 

 • Not

  Willa Not należała przed II wojną do Dyrektora śp. Kopalni Siersza, obecnie Dom Kultury

P R O T O K Ó Ł NR 02/2017 z DNIA 15 LUTEGO 2017 R.

 

P R O T O K Ó Ł
NR 02/2017
Z ZEBRANIA CZŁONKÓW  RADY OSIEDLA SIERSZA
W DNIU 15 LUTEGO 2017 R.

 

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Rady Osiedla Siersza wg. listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Zebranie prowadził przewodniczący Rady Osiedla Siersza p. Marian Kokoszka wg. następującego porządku obrad:

I. Porządek obrad.

 • Zagajenie –  powitanie przybyłych.
 • Informacja od członka RO radnej p. Barbary Dębiec po spotkaniu dyrektorów szkół        z radnymi miasta.
 • Opiniowanie pism –sprzedaż działek.  
 • Inne sprawy bieżące. Wstępne propozycje budżetowe.
 • Dyskusja.
 • Zakończenie spotkania.

II. Przebieg zebrania.

Głos zabrała radna  p. Barbara Dębiec informując nas o propozycjach Gminy i atmosferze wynikającej z wprowadzenia reformy oświaty. Środowisko jest skłócone i wszyscy dyrektorzy walczą o utrzymanie swoich szkół. Nasze zdziwienie wzbudziła informacja o propozycji wiceburmistrza p. J. Okoczuka jakoby w budynku dotychczasowego Gimnazjum nr 1 miało zostać posadzone nasze  sierszańskie Liceum prowadzone przez Stowarzyszenie Kadet a budynek jak i LO miałoby przejść pod zarządzanie Starosty Chrzanowskiego. W kontekście tej informacji, która nie współgra z wypowiedzią Starosty w dn. 13.02.2017 padła propozycja aby zaprosić na RO Starostę oraz Dyrektora LO celem wysłuchania w w/w sprawie.

Następnie rozpoznane zostały pisma UM Trzebinia Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami   dot. sprzedaży działek:

 • Pismo nr GG.GGN.6840.81.2016 – działka nr 1368/3 obr. Góry Luszowskie po rozpatrzeniu pisma RO zwróci się do UM o dodatkowe informacje

za głosowało- 9 osób;

wstrzymało się od głosu -2 osoby.

 •  Pismo nr GG.GGN.68.40.35.20112 – działka nr 1296/2 obr. Góry Luszowskie po rozpatrzeniu pisma RO wydała opinię pozytywną

za głosowało- 9 osób;

wstrzymało się od głosu – 2 osoby.

W dalszej części zebrania przewodniczący przedstawił jaką kwotą dysponuje RO na 2017 rok jest to 23 000 zł ,które mamy do dyspozycji na cele statutowe RO Siersza proponując aby członkowie Rady przygotowali swoje propozycje i poinformowali drogą mailową tak aby na marcowym spotkaniu  Rady mieć gotowy materiał do dyskusji. Członkowie RO wstępnie rozpoczęli dyskusję dotykając różnych aspektów potrzeb mieszkańców naszego osiedla począwszy od cyklicznych imprez po łączenie działań RO z innymi działającymi na terenie osiedla organizacjami. Kolejnym tematem jest zmiana terminu spotkań RO z poniedziałku na środę z uwagi na inne spotkania w budynku Wili Not. Decyzja zapadnie po rozmowie z kierownikiem Not-u.

III. Wnioski

 • Wystosować odpowiedzi na pisma, które opiniowaliśmy;
 • Wystosować zaproszenie na spotkanie Rady Osiedly dla Starosty Powiatu Chrzanowskiego p. Janusza Szczęśniaka i Dyrektora LO Stow. „Kadet” p. Anny Lipnickiej - Czyszczoń ;
 • Przygotować propozycje rozdysponowania budżetu Rady Osiedla na2017 rok.

 

Na tym zebranie zakończono.